Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Školský poriadok

 Materská škola, Bernolákova 252, 029 01 Námestovo

ZRIAĎOVATEĽ:  MESTO NÁMESTOVO

                                 Cyrila a Metoda 329/6

                                  029 01 Námestovo

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Interný predpis č.1/2016

Dokument

Školský  poriadok MŠ

Počet listov

28

V pedagogickej rade prerokovaný

30.08.2016

S radou školy prerokovaný

30.04.2016

Platnosť od:

01.09.2016

Platnosť ukončená dňa:

neurčitá

Vydáva:

Iveta Madleňáková,

riaditeľka MŠ

                                                           

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

 

Názov školy:

Materská škola

 

Adresa školy:

Bernolákova 252

029 01 Námestovo

Telefónne číslo školy:

043/5522238

 

Elektronická adresa:

bernolakova.skolka@gmail.sk

 

Internetová stránka:

www.msbernolakova.weblahko.sk

 

Zriaďovateľ:              

Mesto Námestovo

Cyrila a Metoda 329/6

029 01 Námestovo                                          

Riaditeľka MŠ

Iveta Madleňáková

 

Zástupkyňa MŠ:

Iveta Kušnierová

 

 

RADA ŠKOLY

 

Predseda rady školy:

PaedDr. Tibor Kitaš

                                  

Podpredseda rady školy:

Mgr. Ferenčíková Anna

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov :školy:

 

Hupková Viera

Šmeringaiová Jana

Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Mária Zábelová

 

Zástupcovia rodičov:

 

Ing. Chromčáková Petra

PaedDr. Kitaš Tibor

Uramová Eliška

 

Zástupcovia zriaďovateľa:

 

Mgr. Anna Ferenčíková

Marián Grígeľ

Jozef Borovjak

Školský poriadok MŠ je vypracovaný v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z., podľa §28 ods.19 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Pracovného poriadku pre výchovných a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Námestova s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy na ul. Bernolákova 252 v Námestove.

I.

CHARAKTERISTIKA  MATERSKEJ  ŠKOLY

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja zručností a schopností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola je 4-triedna.Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

MŠ je umiestnená v 2 účelových budovách. V každej budove sú na prízemí 2 šatne pre 2 triedy- jedna trieda je na prízemí a druhá na poschodí. Pri každej triede je spálňa, kuchynka a jedáleň, sociálne zariadenia, účelové priestory pre personál, kabinet.

Treťou prízemnou budovou je hospodárska budova, v ktorej sa nachádzajú sklady, kuchyňa, práčovňa, miestnosť pre krúžkovú činnosť a kancelária riaditeľky MŠ. Každá budova má samostatný vchod a sú prepojené krytou terasou.

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, ktorá je ohraničená kovovým oplotením. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou, a dvoma bráničkami ,ktoré sa po ukončení prevádzky zamykajú. V záhrade sú umiestnené dve pieskoviska, detské ihriská s preliezkami , hojdačkami ,šmýkačkami a horolezeckou stenou, dve vonkajšie tabule na kreslenie.

II.

PREVÁDZKA  MATERSKEJ  ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:00 h. do 16:15 h.

Konzultačné hodiny: pondelok- od 10:00 h. do 15:00 h., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami

Konzultácie s pedagogickými zamestnancami

Zákonní zástupcovia dieťaťa majú možnosť konzultovať s pedagogickými zamestnancami denne v čase od 11.30 hod. do 12.00 hod, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, je vyhotovená v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovuje aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený.

II/1. Dochádzka detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je spravidla do 8:00 h. a odchod do 16:00 h.

Z bezpečnostných dôvodov sa  MŠ  uzamyká o 8:00 hod. a otvára o 14:00 hod.

Pre deti na poldennú dochádzku bude otvorené :

od 11:45 hod. – 12:00 hod. – trieda A+B

od 12:00 hod -   12:15 hod   - trieda C+D. 

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič s triednou učiteľkou čas jeho príchodu a spôsob jeho stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí.                              

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní je zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo mimoriadne udalosti v rodine.

Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni , ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučujúce dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť dní predloží jeho zákonný zástupca písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti prostredia ,ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň.

II/2 Prevádzka MŠ v čase prázdnin

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na tri týždne spravidla v auguste. V tomto období  vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci si podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku, náhradné voľno.

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom 2 mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky MŠ môžu deti navštevovať inú MŠ podľa uvedenia na zverejnenom ozname.

Pred školskými prázdninami/ zimné, jarné ai./ budú rodičia vyjadrovať svoj záujem o prevádzku MŠ. Pokiaľ záujem nepresiahne 10 detí, prevádzka bude z ekonomických dôvodov prerušená a zamestnanci si budú čerpať riadnu dovolenku, alebo náhradné voľno.

II/3 Prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ a predčasné ukončenie  predprimárneho vzdelávania

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ MŠ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe.

V prípade, že počas dochádzky dieťaťa nastanú zdravotné alebo výchovno-vzdelávacie problémy, riaditeľ alebo triedny učiteľ vyzve rodičov k predloženiu vyjadrení od špecialistov (napr. detský psychológ, špeciálny pedagóg, psychiater, neurológ a pod.).

V prípade osobných dôvodov môže rodič na základe písomnej žiadosti požiadať o prerušenie dochádzky do MŠ na dohodnutý čas, alebo o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.

V prípade, že rodič nebude spolupracovať s riaditeľkou ani pedagogickými zamestnancami, považuje sa to za porušenie Školského poriadku a po písomnom upozornení môže mať za následok predčasné ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (v súlade s § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

II/4Úhrada poplatkov

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach prispieva rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v mesiaci v MŠ podľa oznamu na vchodových dverách.

Príspevok sa neuhrádza, ak sú splnené tieto podmienky:

·         Podľa zákona 245/2008 § 7 je bezplatné vzdelanie pre deti jeden rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

·         Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi

·         Dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza ak

·         Dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom- na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zriaďovateľovi

·         Dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi., v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zriaďovateľ materskej školy  započíta úhradu na ďalší mesiac.

Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa.

Strava v MŠ pozostáva z desiaty, obeda a olovrantu. Stravné uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred vždy do 15.dňa v mesiaci  a riadi sa vnútorným poriadkom ZŠS, ktorý je zverejnený v šatni na nástenke.

V prípade, že rodič neuhradí uvedené poplatky v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

III.

  PRIJÍMANIE DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, deti nadané, vo veku spravidla od troch  do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky , je voľná kapacita MŠ a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné práce.

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. apríla. Zápis prebieha v mesiaci máj. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ďalšie podmienky prijímania detí prerokované s pedagogickou radou

V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté

Ø  dieťa, ktorého rodičia  majú trvalý pobyt v Námestove

Ø  súrodenci detí už navštevujúci našu MŠ

Ø  poradie od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity školy

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími  potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Žiadosť podáva a podpisuje jeden zákonný zástupca. V prípade, že riaditeľka MŠ zistí, že žiadosť podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa §5 ods.13 písm. a) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri prijímaní do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka do 30. júna, počas školského roka do 30 dní od podania žiadosti.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. mája.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

IV.

VNÚTORNÁ  ORGANIZÁCIA  MATERSKEJ  ŠKOLY

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka, spravidla podľa veku, tiež na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka preradiť  deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade (preradenie počas školského roka) oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradení sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v  dokumentácii príslušných tried.

                                           Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

 • 20 v triede pre 3- až 4-ročné deti,
 • 21 v triede pre 4- až 5-ročné deti,
 • 22 v triede pre 5 až 6-ročné deti,
 • 21 v triede pre 3- až 6-ročné deti.

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ prijať o tri deti naviac.

IV/1 Organizácia tried a vekové zloženie detí

1 budova- prízemie-      trieda  „Sedmokrásky“- 2-3 ročné deti

                 poschodie-   trieda  „Púpavy“- 3-4 ročné deti

2 budova- prízemie-      trieda “Slnečnice“-  4-5 ročné deti

                 poschodie-   trieda „Nezábudky“-  5-6 ročné deti

IV/2 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

1 budova- V čase od 6:00 h. do 7:00 h. sa deti schádzajú v triede  „A“.

                 Od 7:00 h. sa začína prevádzka v určených triedach.

                 Od 15:00 h. sa deti rozchádzajú domov z triedy „A“.

2 budova- V čase od 6:00 h. do 7:00 h sa deti schádzajú v triede „C“

                 Od 7:00 h. sa začína prevádzka v určených triedach.

     Od 15:00 h. sa deti rozchádzajú domov z triedy „C“.

IV/3 Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po odovzdanie rodičovi /alebo inej splnomocnenej osobe staršej ako 10 rokov  na základe splnomocnenia / alebo učiteľke, s ktorou sa v práci strieda. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

Na písomnom základe sa preberajú deti vzájomne medzi pedagogickými zamestnancami MŠ a pedagogickými zamestnancami prevádzajúcimi krúžkovú činnosť.

V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím, príp. predbežným opatrením obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

IV/4Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí po vstupe do budovy pomôžu deťom pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky. Rodičia v spolupráci s pedagógmi vedú deti k samostatnosti a poriadku.Za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za poriadok v skrinkách, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec.Za vlastné hračky zodpovedá rodič, tiež za  pripravené náhradné oblečenie pre prípad znečistenia .

Učiteľka v mladšej a strednej vekovej skupine pomáha pri prezliekaní detí na pobyt vonku i po

jeho ukončení spolu s prevádzkovým zamestnancom. V najstaršej vekovej skupine pomáha

deťom učiteľka podľa potreby.

IV/5 Organizácia na schodoch

Vnútorné schodisko na prvé poschodie využívajú deti v priebehu dňa takým spôsobom, že pri

hromadnom presune po schodisku si učiteľka zoradí deti do jedného radu. Deti sa pri chôdzi

pridŕžajú zábradlia. Pri schádzaní zostupuje učiteľka posledná, pri chôdzi nahor tiež posledná.

IV/6 Organizácia v umyvárni

Všetky triedy majú samostatnú umyváreň. Každé dieťa má vlastný uterák, v starších vekových skupinách má každé dieťa vlastný pohár a zubnú kefku označenú svojou značkou.

Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie pohárov a zubných kefiek, za hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový pracovník.

Deti sa v umyvárni zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.

Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy. Po skončení prevádzky MŠ všetky sociálne zariadenia skontroluje prevádzkový zamestnanec, ktorý zamyká priestory MŠ.

Rodičia nevstupujú do detskej umyvárne a WC a nepoužívajú školské WC (len v nutných prípadoch).

IV/7 Organizácia v jedálni

Všetci zamestnanci sa riadia podľa rozpisu časového harmonogramu a organizácie vydávania stravy.Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca ZŠS. Zabezpečuje aj pitný režim/ v každej triede je džbán s nápojom a šálkami/. Použité šálky umýva upratovačka príslušnej triedy.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riad. MŠ a učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, prípadne ich aj prikrmuje. Nenúti ich jesť!

Deti v triede „A“ používajú pri jedle lyžicu, v triede „B“ po uvážení triednou učiteľkou kompletný príbor v priebehu školského roka a v triedach „C“ a „D“ používajú kompletný príbor od začiatku školského roka.

Ak musí mať dieťa zo zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje o dieťati, prikladá doklad od odborného lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť.

Odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8:00 h. v deň neprítomnosti dieťaťa vedúcej ZŠS p. Darine Polákovej na tel. číslo:4510043.Ak sa tak nestane, rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

IV/8 Pobyt detí vonku

Počas pobytu deti vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle všeobecne záväzných predpisov a pokynov riad. MŠ.

Školníčka pred pobytom vonku skontroluje bezpečnosť a čistotu areálu školského dvora, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu.

 • Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od 4 do 5 rokov veku alebo 22 detí starších ako 5 rokov veku. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí.
 • S triedou s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka za prítomnosti dvoch zamestnancov. 
 • Na vychádzke ide učiteľka posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou a používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.
 • Organizáciu pobytu vonku plánovať na každý deň v týždenných intervaloch.
 • Pobyt vonku uskutočňovať každodenne s rôznym obsahovým zameraním a rozdeleným na 2 časti- vzdelávaciu a rekreačnú.
 • Pobyt vonku sa uskutočňuje za každého počasia s výnimkou silných mrazov /- 10°C/, dažďa a silného nárazového vetra .V prípade vysokých horúčav sa pobyt vonku môže obmedziť, resp. presunúť na skoršie ranné hodiny.
 • Deti musia mať správnu obuv a odev podľa charakteru pobytu vonku a podľa počasia.
 • Dĺžku pobytu uskutočniť podľa určenia v usporiadaní dňa, zodpovedne zvažovať všetky okolnosti prípadného skrátenia pobytu vonku.
 • Deti  na vychádzky chodia vždy v sprievode 2 učiteliek ak je počet detí vyšší ako 20, alebo v sprievode  1 učiteľky a prevádzkového zamestnanca podľa poverenia riad. MŠ
 • Dĺžku a náročnosť trasy prispôsobiť veku detí, neuskutočňovať bezcieľné a vyčerpávajúce vychádzky.
 • Pedagogickí zamestnanci dodržiavajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia a korigujú pobyt vonku v celej časti školskej záhrady.
 • Poskytnúť deťom dostatočné množstvo hračiek ,náradia a priestor na oddych.
 • Z hľadiska prirodzených príležitostí na pohyb, otužovanie a zvyšovanie odolnosti organizmu dieťaťa je učiteľ povinný deťom zabezpečiť plnohodnotnú a organizovanú činnosť.

Organizácia pobytu vonku počas letných mesiacov

 • V letných mesiacoch je nutné chrániť deti pred prudkým slnečným žiarením a podľa toho prispôsobiť miesto a čas trvania dopoludňajšieho a popoludňajšieho pobytu vonku.

·         V čase letných mesiacov s vysokými dennými teplotami musia mať deti pri pobyte vonku hlavu krytú vhodným doplnkom (šiltovka, klobúk a pod.), aby sa predišlo úpalu. Oblečenie majú mať vzdušné, z prírodných materiálov. Ak majú v skrinke ochranný opaľovací krém a učiteľka je o tom informovaná, pred odchodom von ho dieťaťu pomôže použiť. Deti majú v plnej miere zabezpečený pitný režim.

·         V letnom období sa pobyt vonku na priamom slnečnom žiarení zvyčajne v čase od 11.00 do 15.00 hod. obmedzuje na minimum.

IV/9 Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza,

individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských rozprávok atď. Počas odpočinku detí si pedagogickí zamestnanci doplňujú triedne písomnosti, pripravujú školské pomôcky, študujú odbornú literatúru.

IV/10 Logopedická  a krúžková činnosť

Logopedickú činnosť zabezpečuje PaedDr. Sylvia Nečasová 2x mesačne vo vyhradených priestoroch MŠ.

Krúžkovú činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci CVČ v Námestove , ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi a sú zodpovední za obsah a kvalitu realizovania jednotlivých krúžkov. K začiatku školského roka predkladajú plán činnosti na schválenie riaditeľke MŠ.

Logopedická aj krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, logopedická v ranných hodinách a krúžková v popoludňajších hodinách. Za bezpečnosť detí zodpovedá pedagogický zamestnanec, ktorý realizuje krúžkovú a logopedickú činnosť.

IV/11 Organizácia výletov a exkurzií

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka alebo ňou poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít. Vyhotoví písomný záznam o poučení zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý potvrdia všetky dospelé  osoby svojím podpisom. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia. Na výlety a exkurzie sa nesmú použiť hromadné dopravné prostriedky.

IV/12 Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

Študentky, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky MŠ, ktorá :

 • zabezpečí prostredníctvom bezpečnostného technika školenie  o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených
 • oboznámi so Školským poriadkom MŠ a školskou dokumentáciou
 • zaradí študentky do tried

IV/13 Úsporný režim chodu materskej školy

V prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy pre  zvýšenú chorobnosť detí  alebo prázdniny , riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov. Pri spojení tried sa dbá zabezpečenie kvalitnej a plnohodnotnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI DETI A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV V MŠ, PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI A PREVÁDZKOVÝMI ZAMESTNANCAMI

Dieťa má právo na:

 • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • vzdelanie v štátnom a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno- vzdelávacích výsledkov

Dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území  Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova , vzdelávanie a stravovanie za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • dodržiavať školský poriadok materskej školy
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý sa využíva na výchovu a vzdelávanie
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s princípmi a cieľmi  výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno- vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno- vzdelávacie potreby
 • informovať materskú školu o zmene a zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a na stravovanie

·         zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

·         zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).

·         v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobné času zamestnancov.

·         Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

·         v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Materská škola počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností

·         bude dbať na napľňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva

·         pedagogickí zamestnanci budú počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú žiadnemu z dotknutých zástupcov a neposkytnú hodnotiace stanovisko na žiadosť ani jedného zo zákonných zástupcov

·         materská škola bude rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa / vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením /

·         v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach zastupovať

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, a že nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

VI.

BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA  ZDRAVIA DETÍ A OCHRANA PRED SOCIÁLNO – PATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU

 A NÁSILÍM

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci riadia všeobecne záväznými predpismi, najmä § 7 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, §132-135 a §170-175 Zákonníka práce,§422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, pracovným poriadkom a internými pokynmi riad. MŠ.

Podľa § 7 vyhlášky 306/2008 o materskej škole za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ.

Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie ochranných pracovných pomôcok, vykonáva 1 x mesačne zástupca zamestnancov za bezpečnosť a zdravie pri práci.

Postup pri úraze dieťaťa v MŠ – príloha školského poriadku

Zamestnanci MŠ sú povinní:

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí
 • učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry, ochranu psychického zdravia detí, nepoužíva telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a predchádzanie sociálno- patologických javov
 • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno- vzdelávacej činnosti
 • pri úraze poskytnúť prvú pomoc a lekárske ošetrenie, neodkladne informovať zákonného zástupcu dieťaťa
 • evidovať vyhlásenia zákonných zástupcov o bezinfekčnosti prostredia pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa dlhšej ako 5 dní. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň
 • elektrické spotrebiče ,vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi
 • ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach, hračkách, ktorý môže ohroziť zdravie a bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne alebo to oznámi zamestnancovi BOZP. Ten zabezpečí jeho odstránenie.

Ochrana pred sociálnopatologickými javmi

            V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s PPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 • primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka
 • viesť deti k zdravému spôsobu života, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie
 • v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru
 • poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu, kde drogy nemajú svoje miesto
 • zabezpečiť v celom areáli MŠ prísny zákaz fajčenia
 • dbať na to, aby sa do budovy školy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti
 • v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať vedenie MŠ, ktoré vykonajú okamžité opatrenia

VII.

OCHRANA SPOLOČNÉHO  A OSOBNÉHO  MAJETKU

 • Vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od jednotlivých budov vlastní riad. MŠ, školníčka , ktorá budovy odomyká a odkóduje zabezpečovací systém a poverená upratovačka, ktorá budovy zamyká.
 • Od vchodu ku zabezpečovaciemu systému vlastnia kľúče pedagogickí zamestnanci, ktorí kódujú zabezpečovací systém po skončení prevádzky MŠ.
 • V budovách MŠ je bez sprievodu zamestnanca MŠ zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
 • Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.
 • Po ukončení prevádzky MŠ je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkmi uzatvorená písomne.
 • Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
 • Po ukončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje prevádzkový zamestnanec, ktorý odchádza posledný, uzamkne vchody a vstupné brány do objektu MŠ. Zabezpečovací systém odkóduje a zakóduje zamestnanec podľa časového rozvrhnutia.
 • Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku MŠ sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo .

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce v predškolskom zariadení. Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v konkrétnom zariadení. Vzhľadom na to nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým spojenými.

Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole.

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

§  zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§  zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

§  zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

§  vyhláškou MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, ktorá mení vyhlášku č.306/2008 Z.z. o materskej škole

§  vyhláškou MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania

§  všeobecne záväzným nariadením mesta Námestovo č. o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

§  všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina č.20/2009 z 1. januára 2010, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov Materskej školy
TOPlist