Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Školská jedáleň

image

Školská jedáleň  MŠ Bernolákova

Centrálne stredisko pri ZŠ Komenského

 VNÚTORNÝ      PORIADOK      ŠJ

      1.Výdaj stravy v MŠ je nasledovný:   Desiata   :      8,30 –   9,00 hod.

                                                                Obed       :    11,00 – 12,00 hod.

                                                                Olovrant  :    14,00 – 14,30 hod.

2.Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy aspoň 24 hodín vopred, v súrnych prípadoch / nemoc / do 7.00 hod priamo v ŠJ/ č.t.043/ 4510043. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

      3. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimku povoľuje vedúca  ZŠS: Ak sa má zabezpečiť stravovanie  chorého                   dieťaťa v prvý deň ochorenia.

     4.Prípadnú nespokojnosť s kvalitou a množstvom podanej stravy , treba okamžite nahlásiť vedúcej ŠJ.

     5. Úhrada stravného: finančné náklady na potraviny – sa vykonáva mesačne vopred vždy do 15..dňa v mesiaci.

     Č. účtu 5556000000004041106010

      Zálohovanie príspevkov na stravovanie pre príslušný školský rok sa vyúčtuje do 15. augusta. Pri ukončení príslušného roku je      splatnosť vyúčtovania do 15. mája.

Úhrada sa vykonáva nasledovne:

-          formou osobného účtu

-          poštovou poukážkou

-          osobne v Prima banke

Preplatky na strave  sa budú vykonávať 1 x ročne / po vykonaní  júnovej uzávierky / prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa. Preto je potrebné nahlásiť č.ú.- IBAN banky vedúcej ŠJ.

6.Stravovanie počas školských prázdnin: cez školské prázdniny a v dňoch, keď sa nevyučuje, môže zostať školská jedáleň v prevádzke, ak sa na stravovanie prihlási aspoň 15 detí predškolského veku

7.Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

8.V ZŠS pri MŠ z hľadiska ochrany zdravia a zabezpečenia zdravého vývoja detí nemožno súhlasiť s tým, aby deti dochádzajúce do MŠ nedostali počas pobytu v zariadení žiadnu stravu.

Vypracoval : Polákova Darina                                   V Námestove   27.8.2016

                       Vedúca  ZŠS     

VÝŠKA  STRAVNÉHO  OD 1.9.2016

                                       denne                       mesačne

MŠ celodenná :                          1,24 Eur                          24,80 Eur        

MŠ poldenná :                            1,01Eur                           20,20 Eur          

Dospelí:                                        1,24 Eur                         24,80 Eur

   Č. účtu 5556000000004041106010

Pri platbe za stravu uvádzajte meno dieťaťa a variabilný symbol, ktorý mu prideli vedúca školskej jedálne.

                                                     22

 

TOPlist