Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Školská jedáleň

image

Školská jedáleň  MŠ Bernolákova

Centrálne stredisko pri ZŠ Komenského

 VNÚTORNÝ      PORIADOK      ŠJ

      1.Výdaj stravy v MŠ je nasledovný:        Desiata   :      8,30 –   9,00 hod.

                                                                Obed       :     11,00 – 12,00 hod.

                                                                Olovrant  :    14,00 – 14,30 hod.

2.Rodič je povinný odhlásiť dieťa zo stravy aspoň 24 hodín vopred, v súrnych prípadoch / nemoc / do 7.00 hod priamo v ŠJ/ č.t.043/ 4510043. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná alebo vecná náhrada neposkytuje.

      3. Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimku povoľuje vedúca  ZŠS: Ak sa má zabezpečiť stravovanie  chorého                   dieťaťa v prvý deň ochorenia.

     4.Prípadnú nespokojnosť s kvalitou a množstvom podanej stravy , treba okamžite nahlásiť vedúcej ŠJ.

     5. Úhrada stravného: finančné náklady na potraviny – sa vykonáva mesačne vopred vždy do 15..dňa v mesiaci.

  Nové číslo učtu platné od 1.1.2019  :SK81 5600 0000 0040 4110 3020

      Zálohovanie príspevkov na stravovanie pre príslušný školský rok sa vyúčtuje do 15. augusta. Pri ukončení príslušného roku je      splatnosť vyúčtovania do 15. mája.

Úhrada sa vykonáva nasledovne:

-          formou osobného účtu

-          poštovou poukážkou

-          osobne v Prima banke

Preplatky na strave  sa budú vykonávať 1 x ročne / po vykonaní  júnovej uzávierky / prevodom na účet zákonného zástupcu dieťaťa. Preto je potrebné nahlásiť č.ú.- IBAN banky vedúcej ŠJ.

6.Stravovanie počas školských prázdnin: cez školské prázdniny a v dňoch, keď sa nevyučuje, môže zostať školská jedáleň v prevádzke, ak sa na stravovanie prihlási aspoň 15 detí predškolského veku

7.Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

8.V ZŠS pri MŠ z hľadiska ochrany zdravia a zabezpečenia zdravého vývoja detí nemožno súhlasiť s tým, aby deti dochádzajúce do MŠ nedostali počas pobytu v zariadení žiadnu stravu.

Vypracoval : Polákova Darina                                   V Námestove   27.8.2016

                       Vedúca  ZŠS     

VÝŠKA  STRAVNÉHO  OD 1.9.2016

                                       denne                       mesačne

MŠ celodenná :                          1,24 Eur                          24,80 Eur        

MŠ poldenná :                            1,01Eur                          20,20 Eur          

Dospelí:                                      1,24 Eur                         24,80 Eur

 

Pri platbe za stravu uvádzajte meno dieťaťa a variabilný symbol, ktorý mu prideli vedúca školskej jedálne.

Nové číslo účtu platné od 1.1.2019  :      SK81 5600 0000 0040 4110 3020              22

 

TOPlist