Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Projekty

           

 Ľudové tadície     

imageCieľom projektu je primeranou formou priblížiť ľudové tradície slovenského národa.Pre deti sú ľudové tradície podnetom na pozorovanie prírody, oboznamovanie sa so spoločenským prostredím a životom.Tiež na rozvíjanie detskej tvorivosti, zručnosti, láske k domovu, materinskému jazyku, rozvoj fantázie a obrazotvornosti. 

Evička nám ochorela

Deťom sú sprostredkované základné informácie o tom, čo je zdravie, ako sa starať o svoje zdravie, ale hlavne sa naučia,ako predchádzať úrazom a iným poškodeniam zdravia,poskytnúť prvú pomoc.                                         

Adamko hravo zdravo

                 image                    

Cieľom projektu  je svalitnenie života detí a rodiny kreaktívnym akceptovaním zásad podpory a rozvoja zdravia , v prepojení so zásadami výchovy prosocionálnej a enviromentálnej.

Dohovor o právach dieťaťa

    image

Deti sú budúcnosť ľudstva -  Ss však aj najzraniteľnejšou skupinou, ktorá vzhľadom na vek nie je schopná uplatňovať svoje práva. Preto potrebuje osobitnú ochranu a pomoc. Jednou z možností je výchova a vzdelávanie detí k ich právam a právam iných, k empatii, tolerancii a zodpovednosti od útleho detstva. 

  Bezpečko na ceste 

image

 Cieľom projektu je utvárať  u detí poznatky o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciach a praktických situáciach uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.

 

 Zdravý životný štýl

    image

 

Materská škola v oblasti vývinu súvisiaceho s výživou má napomáhať zdravému telesnému rastu, rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa.Tento proces rozvíjame  podpornými aktivitami:

 • ​Svetový deň výživy
 • Deň mlieka
 • Pitný režim
 • Športové dni a súťaže, okresná olympiáda
 • Vychádzky spojené s environmentálnou výchovou
 • Otužovanie prostredníctvom pobytu vonku
 • Príležitostná nástenky a výstavky
 • Besedy k zdravej výžive
 • Stomatologický plán
 • Program prevencia obezity
 • Program duševného zdravia
 • Program školské ovocie

image

Program eTwinning– elektronické partnerstvá škôl v Európe - znamená partnerstvo škôl- e- elektronický -twin- dvojčatá. Vznikol s cieľom spojiť žiakov a učiteľov z celého kontinentu prostredníctvom siete škôl, ktoré navzájom spolupracujú. Tento cieľ je v súlade s víziou Európskej únie v oblasti vzdelávania a tou je podpora spolupráce medzi európskymi krajinami a podpora vzájomného vzdelávania v rámci Európy. Základnou myšlienkou bolo využiť množstvo možností informačno – komunikačných technológií, ktoré ponúkajú deťom a učiteľom spoznávať Európu bez toho , aby museli opustiť svoju školu. Kliknutím myši môžu deti a učitelia zahájiť spoluprácu so svojimi zahraničnými partnermi a učiť sa spolu s nimi a zároveň od nich. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

 Strom života - Stromáčik

imageStrom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru a rešpektovanie názorov iných. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí.

 

  Dajme spolu gól 

 

Slovenský futbalový zväz ako národný športový zväz zodpopvedný za rozvoj mládežníckeho futbalu na Slovensku realizuje projekt DAJME SPOLU GÓL , ktorého hlavnou úlohou je spoluorganizovať futbal u detí v mš

 

Príležitostné projekty   

 


TOPlist