Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Projekty

           

 Ľudové tadície     

imageCieľom projektu je primeranou formou priblížiť ľudové tradície slovenského národa.Pre deti sú ľudové tradície podnetom na pozorovanie prírody, oboznamovanie sa so spoločenským prostredím a životom.Tiež na rozvíjanie detskej tvorivosti, zručnosti, láske k domovu, materinskému jazyku, rozvoj fantázie a obrazotvornosti. 

Evička nám ochorela

Deťom sú sprostredkované základné informácie o tom, čo je zdravie, ako sa starať o svoje zdravie, ale hlavne sa naučia,ako predchádzať úrazom a iným poškodeniam zdravia,poskytnúť prvú pomoc.                                         

Adamko hravo zdravo

                 image                    

Cieľom projektu  je svalitnenie života detí a rodiny kreaktívnym akceptovaním zásad podpory a rozvoja zdravia , v prepojení so zásadami výchovy prosocionálnej a enviromentálnej.

Dohovor o právach dieťaťa

    image

Deti sú budúcnosť ľudstva -  Ss však aj najzraniteľnejšou skupinou, ktorá vzhľadom na vek nie je schopná uplatňovať svoje práva. Preto potrebuje osobitnú ochranu a pomoc. Jednou z možností je výchova a vzdelávanie detí k ich právam a právam iných, k empatii, tolerancii a zodpovednosti od útleho detstva. 

  Bezpečko na ceste 

image

 Cieľom projektu je utvárať  u detí poznatky o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciach a praktických situáciach uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke.

 

 Zdravý životný štýl

    image

 

Materská škola v oblasti vývinu súvisiaceho s výživou má napomáhať zdravému telesnému rastu, rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa.Tento proces rozvíjame  podpornými aktivitami:

 • ​Svetový deň výživy
 • Deň mlieka
 • Pitný režim
 • Športové dni a súťaže, okresná olympiáda
 • Vychádzky spojené s environmentálnou výchovou
 • Otužovanie prostredníctvom pobytu vonku
 • Príležitostná nástenky a výstavky
 • Besedy k zdravej výžive
 • Stomatologický plán
 • Program prevencia obezity
 • Program duševného zdravia
 • Program školské ovocie

image

Program eTwinning– elektronické partnerstvá škôl v Európe - znamená partnerstvo škôl- e- elektronický -twin- dvojčatá. Vznikol s cieľom spojiť žiakov a učiteľov z celého kontinentu prostredníctvom siete škôl, ktoré navzájom spolupracujú. Tento cieľ je v súlade s víziou Európskej únie v oblasti vzdelávania a tou je podpora spolupráce medzi európskymi krajinami a podpora vzájomného vzdelávania v rámci Európy. Základnou myšlienkou bolo využiť množstvo možností informačno – komunikačných technológií, ktoré ponúkajú deťom a učiteľom spoznávať Európu bez toho , aby museli opustiť svoju školu. Kliknutím myši môžu deti a učitelia zahájiť spoluprácu so svojimi zahraničnými partnermi a učiť sa spolu s nimi a zároveň od nich. Je považovaný za dôležitý fenomén v ďalšom vzdelávaní učiteľov.

 Strom života - Stromáčik

imageStrom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia. Pozornosť venuje aj témam zameraným na osobnostný rozvoj detí a mládeže, predovšetkým na rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. V rámci komunikačných zručností sa zameriava na argumentáciu prostredníctvom exaktne overených faktov, nenásilne obhajovanie vlastného názoru a rešpektovanie názorov iných. Strom života podporuje aj umelecké aktivity mladých ľudí.

 

      Dajme spolu gól

 

 

Príležitostné projekty   

 


TOPlist