Založiť webovú stránku alebo eShop

Informácie o nás

Informácie o nás

      Naša materská škola je mestská rozpočtová organizácia.Ponúkame celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou využitia poldenného pobytu pre deti od 2 do 6 rokov veku. Vo výchovno- vzdelávacom procese uplatňujeme Štátny vzdelávací program ISCED 0, Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách.Mesačne organizujeme rôzne športové a kultúrno- spoločenské aktivity. Máme zabezpečenú krúžkovú činnosť-  angličtina hrou, z rozprávky do rozprávky a šikovníček.V MŠ pracuje 2x mesačne logopéd pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.Zameriavame sa na oblasť environmentálnej výchovy.

 

         Školský vzdelávací program

 

              ROSE_014.gif image   453 yellowCLR    

ABY NAŠE DETI RÁSTLI AKO KVETY

 Poslanie MŠ

        Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

        Naším poslaním  je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkymi väzbami na rodičov. Chceme umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme pohodové a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde bude vždy dobrá priateľská nálada a pochopenie. Budeme sa usilovať o rozvoj samostatných a sebavedomých detí cestou prirodzenej výchovy. Chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností , záujmu a potrieb, učiť ich zdravému životnému štýlu a ochrane prírody a prostredia v ktorom žijú.

Zameranie školy

        Materská škola je v peknom prostredí vhodnom na pozorovanie, pohybové aktivity, sledovanie prírodných javov, drobných živočíchov a rastlín. Vhodné  podmienky nám umožňujú obohacovať výchovu a vzdelávanie o environmentálne cítenie.Zameriavame  sa na oblasť ekológie a environmentálnej výchovy- chrániť prírodu, zber a triedenie odpadového materiálu, viesť deti k práci v záhrade, starostlivosť o rastliny, k zdravému životnému štýlu.

Ciele Materskej školy

  1. Rozvíjať environmentálne cítenie, viesť deti k ochrane zdravia, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
  2. Zaoberať sa témami prírody a životného prostredia
  3. Prebúdzať a ďalej rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať
  4. Rozvíjať evnvironmentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít
  5. Na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi
  6. Využívať alternatívne možnosti práce (napr. terénne práce, pokusy, experimenty)
  7. Podporovať a rozvíjať potenciál dieťaťa, viesť dieťa k samostatnosti, budovať jeho sebaistotu a pomáhať mu komunikovať.

 

TOPlist