Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zápis detí do MŠ 2018/19

imageZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Bernolákova 252 v Námestove oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch 2.5. - 3.5. 2018 od 10:00 hod. do 16:00 hod.

KRITÉRIA PRIJATIA:

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijímame deti spravidla od troch do šiestich rokov veku. Do MŠ prijímame aj 2-ročné deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a sebaobslužné zručnosti a pokiaľ nebude naplnená kapacita MŠ. Dieťa je do MŠ prijímané na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si  vyzdvihne u riad. MŠ alebo si ju môže stiahnuť z našej webovej stránky www.msbernolakova.weblahko.sk

Žiadosť musí byť potvrdená detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa a údajom o  očkovaní.

Prednostne budú prijaté deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti, ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky , deti ktoré dovŕšili 5.rok veku. V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy, prednostne bude prijaté

  • dieťa, ktorého rodičia  majú trvalý pobyt v Námestove
  • súrodenci detí , ktoré sú umiestnené v  našej MŠ
  • dieťa zamestnaných rodičov

Rodič, ktorý predpokladá, že jeho dieťa bude mať odloženú školskú dochádzku upozorní riad. MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky za účelom rezervovania miesta v MŠ.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riad. MŠ do 15. mája 2018. Rodič  dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu so žiadosťou  a potvrdením o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Písomné rozhodnutie o prijatí rsp. o neprijatí dieťaťa do MŠ dostanú rodičia najneskôr do 30. júna 2018.                                                                                           

Rodičia, ktorých  dieťa v novom školskom roku nebude navštevovať našu  MŠ sú povinní dieťa odhlásiť.

 Iveta Madleňáková    

riaditeľka MŠ


TOPlist