Plán práce

MATERSKÁ ŠKOLA, BERNOLÁKOVA 252, 029 01 NÁMESTOVO

PLÁN  PRÁCE  MATERSKEJ  ŠKOLY

V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

OBSAH:

1.                  Plán rozvoja MŠ /2009- 2014/

2.                  Charakteristika MŠ, štatistické údaje

3.                  Pedagogicko- organizačné pokyny MŠ SR

4.                  Analýza výchovno- vzdelávacej činnosti

5.                  Výchovno- vzdelávací proces – operatívne ciele

6.                  Aktivity MŠ

7.                  Plán spolupráce s rodičmi

8.                  Plán spolupráce s inštitúciami

9.                  Plán ZRPŠ, pedagogických a pracovných porád

10.              Riadiaca činnosť- plán, vnútroškolská kontrola ,plán hospitácií

11.              Kritéria – osobné ohodnotenie

12.              Zodpovednosť za zverené predmety

13.              Práca nadčas

14.              Materiálno- technické zabezpečenie

15.              Schválenie plánu práce

Všeobecne záväzné právne predpisy:

  • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole

Vysvetlivky:

T- termín

Z- zodpovednosť

Ga- Galková, Kl- Klobučníková, Ku- Kušnierová, Hu- Hupková,  Ši- Šimulčíková ,Šl- Šlachtová, Šm- Šmeringaiová, Ma- Madleňáková, Či- Čierniková, Za- Zábelová,Su- Sumegová

U- učiteľka

D- deti

 

PLÁN ROZVOJA MATERSKEJ ŠKOLY

 

2009-2014

Vízia

         ABY NAŠE DETI RÁSTLI AKO KVETY

 

CIELE:

1.Vytvárať optimálne podmienky na zaškoľovanie 5-6 ročných detí

    a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

2.Vo výchovno-vzdelávacom procese využívať inovačné trendy

    a alternatívne postupy.

3.Posilňovať zdravý životný štýl prostredníctvom realizácie

    projektov environmentálnej výchovy.

4.Zvyšovať pedagogickú odbornosť sebavzdelávaním a účasťou na

    ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov.

5.Dopľňať a inovovať interiér a exteriér MŠ.

6.Zabezpečiť ponuky záujmových krúžkov podľa záujmu rodičov pre

    nadané a talentované deti.

7.V pedagogickej práci uplatňovať hlavné zámery „Dohovoru o právach

    dieťaťa“.

8.Využívať logopedické intervencie pre deti s narušenou komunikačnou

    schopnosťou a poruchami reči.

 

       CHARAKTERISTIKA MATERSKEJ ŠKOLY

 

            Naša MŠ je mestská rozpočtová organizácia. Ponúkame celodennú výchovnú starostlivosť s možnosťou využitia poldenného pobytu pre deti od 2 do 6 rokov veku a pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Pracujeme podľa  Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 ,školského vzdelávacieho programu- „Záhrada plná kvetov“ a uplatňujeme Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách a prvky projektov  Adamko hravo- zdravo, Evička nám ochorela, Dohovor o právach dieťaťa, Environmentálna výchova.

Mesačne organizujeme rôzne pohybové a kultúrno- spoločenské aktivity. V spolupráci s Centrom voľného času Maják v Námestove organizujeme krúžkovú činnosť- mažoretky, angličtina hrou, šikovníček. V MŠ pracuje klinický logopéd pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spolupracujeme s CPPP, MsÚ, ZŠ, MŠ, CVČ, Domom kultúry.

 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

 

·         Kapacita zariadenia-100 detí

·         Prijatých detí-86

·         Triedy-4

·         Vekové zloženie:     2-3 r.     deti-    16

                                           4-5 r.     deti-     22

                                           4-5-6 r.   deti-    24

                                            5-6 r.     deti-    24

 

Predškolská príprava-              24

Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou-3

 

·         Pedagogickí pracovníci

                                                                                        

Bibiána Galková

Viera Hupková

Jozefína Klobučníková

Iveta Kušnierová

Iveta Madleňáková

Mgr. Marcela Šimulčíková

Jana Šmeringaiová

Bronislava Šlachtová

 

      ·         Prevádzkoví pracovníci

Eva Čierniková

Margita Sumegová

Mária Zábelová

PEDAGOGICKO- ORGANIZAČNÉ POKYNY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR.

1.Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v MŠ  vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roka. V prípade ak tento dátum vychádza napr. na sobotu a nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Deťom, o ktorých MŠ vie , že budú mať odloženú povinnú školskú dochádzku sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

T:         úloha stála

Z:        triedne učiteľky predškolákov

2. Individuálnym prístupom k deťom, ktoré priebežne nedosahujú očakávanú úroveň pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole alebo majú odložený začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky , zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole.

·         podľa odporúčaní CPPP

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

Grafomotorické zručnosti detí zlepšovať cielene s využitím vhodných písadiel a materiálov, premyslene vyberať a využívať predlohy a pracovné listy.

·         zabezpečiť vhodný grafický a výtvarný materiál, pracovné zošity

T:         september 2013

Z:        riad.MŠ

Stimulovať správnu výslovnosť hlások a hláskových skupín a rozvíjať komunikačné schopnosti detí.

·         prostredníctvom literárnych  súťaží podľa plánu aktivít MŠ

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať aj v dopoludňajších hodinách.

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci, PaedDr. Nečasová Sylvia

3.Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúci aktuálnosť  a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách., rešpektovať osobitosti učenia sa detí. Eliminovať v záujme zachovávania psychohygieny detí dlhotrvajúce riadené aktivity. Nepoužívať spôsob vyučovania uplatňovaný v základenej škole.

·         uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

4.Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, schopnosť pracovať spoločne , vzájomne sa rešpektovať.

  • vychádzky do prírody, do okolia MŠ, do mesta, exkurzie, experimenty

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie rešpektovať právo dieťaťa na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v štátnom jazyku a materinskom jazyku. V školskom poriadku vypracovať podrobnosti o prijímaní dieťaťa do materskej školy, zaradení na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, prerušení dochádzky dieťaťa, o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania a preberaní detí z materskej školy.

T:         august 2013

Z:        riad.MŠ

 

6.         V spolupráci so zriaďovateľmi zabezpečovať

a) predprimárne vzdelávanie čo najväčšieho počtu detí rozširovaním kapacitných podmienok aj v zadaptovaných priestoroch; k zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len vo výnimočných prípadoch v súlade s platnou legislatívou, bezpečnostnými predpismi a dodržaním požadovanej výchovno-vzdelávacej činnosti,

b) výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami; dodržiavať stanovený počet pedagogických zamestnancov určených na triedu s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávaním.

T:         školský rok 2012 - 2013

Z:        riad. MŠ, zriaďovateľ

 

7.        Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení  

           predškolskú výchovu (OMEP). Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského

           výboru svetovej organizácie  pre predškolskú výchovu (OMEP).

·         naďalej sa zúčastňovať aktivít SPPV

·         pokračovať v medzinárodnej spolupráci s MŠ v Rakovníku prostredníctvom projektu eTwinning

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

ZÁVERY Z ANALÝZY VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI A PLNENIA ÚLOH Z PLÁNU PRÁCE.

·         Posilniť individuálny prístup k deťom s dôrazom na aktivizujúce metódy pri nesústredenosti detí a utvrdzovaní poznatkov pri ranných hrách a v záujmovej činnosti.

·         Zvýšenú pozornosť venovať rozvoju komunikačných schopností detí, spolupracovať s logopédkou.

·         Pozornosť venovať rozvoju hrubej a jemnej motoriky a rozvoju grafomotorických zručností- správne držanie a tlak grafického materiálu na podložku, správna poloha tela a sklon pracovných zošitov. Dodržiavať odporúčané metodické postupy.

·         Zvýšenú pozornosť venovať predčitateľskej gramotnosti u detí.

·         Vytvárať podmienky a podporovať samostatnú prácu detí a nápaditosť, pozitívny vzťah k druhým, vzájomnú spoluprácu.

·         Pri plánovaní a realizácií výchovno- vzdelávacej činnosti sa vyvarovať stereotypu, uplatňovať progresívne metódy a formy práce.

·         Vytvárať optimálnu pracovnú klímu, pokojnú atmosféru, odmietať  atmosféru strachu a napätia, nesamostatnosť.

·         Vyžadovať zodpovednosť, hodnotenie a sebahodnotenie, diskutovať o problémoch, rešpektovať chyby a omyly, očakávať úspech každého, diskusiu a otvorenú komunikáciu, podnetné nápady a spätnú väzbu.

·         Zlepšovať a inovovať materiálno- technické vybavenie MŠ.

·         Rozvíjať a podporovať odbornosť pedagogických zamestnancov.

·         Propagovať a zviditeľňovať prácu MŠ v médiach, na výstavách a rôznych súťažiach.

·         Organizovať viac vychádzok a exkurzií za účelom osvojenia si cestných pravidiel, správania sa na ceste a nadobudnutie praktických skúseností

·         Odstraňovať agresivitu u detí prostredníctvom aktivizujúcich metód a pohovormi s rodičmi

                                               OPERATÍVNE CIELE:

Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti., rozvíjať a upevňovať aktívne počúvanie s porozumením /čítanie rozprávok, príbehov s detským hrdinom, veršov ap./ pri overovaní porozumenia vypočutého využívať metódy tvorivej dramatiky.

Ø  Vzdelávať pedagogických pracovníkov v oblasti rozvíjania predčitateľskej gramotnosti

T:         október

Z:        vedúca MZ – Hu

Ø  Zaradiť do aktivít MŠ súťaže v prednese, dramatizácií rozprávok

T:         september

Z:        riad. MŠ

  1. Spolupracovať s environmentálnymi centrami na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému  spôsobu života.

T:         priebežne

Z:        Hu

     2.  Realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

  • Zaradiť do aktivít MŠ :

Ø  Pohybové aktivity, Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka

T:         september

Z:        riad. MŠ

     3.Sledovať informácie, metodiky a príklady dobrej praxe z oblasti podpory zdravého životného štýlu na www.bezpre.sk

T:         priebežne

Z:        Šm

     4.Podieľať sa na plnení Národného programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu.

T:         október

Z:        Hu, Šm

     5.Školiť deti MŠ o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny dentálnymi hygieničkami.

Ø  spolupráca s  dentálnymi hygieničkami

Ø  stomatologický plán

T:         úloha stála

Z:        všetci pracovníci

     6.Pravidelne  aktualizovať webovú stránku MŠ. /www.msbernolakova.weblahko.sk/

T:         úloha stála

Z:        riad. MŠ, zástupkyňa MŠ

7.Využívať projekty k výchove k ľudským právam na stránke www.iuventa.sk v časti 

      Projekty – Ľudské práva.

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

8.   Rozvíjať digitálnej gramotnosť detí aj prostredníctvom internetu, s dôrazom na  

      prezentovanie sa prostredníctvom svojho webového sídla, komunikovanie s rodičmi,

      na uplatnenie práva prístupu k informáciám.

·         Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu regionálne školstvo- Predškolská výchova a vzdelávanie.

·         Pravidelne sledovať aktuálne informácie prostredníctvom internetu v čase odpoludňajšieho odpočinku detí

T:         úloha stála

Z:        všetci pedagogickí pracovníci

 

9. Kontrolnú činnosť vo výchovno- vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií detí.

Ø  Zaradiť do plánu hospitácií

T:         september

Z:        riad. MŠ

 

PROJEKTY                                            

Projekt                                           

Koordinátor

Splnené

Evička nám ochorela

 

Klobučníková Jozefína

 

Adamko hravo  zdravo

Šimulčíková Marcela

 

 

Dohovor o právach dieťaťa

Kušnierová Iveta

 

 

Environmentálna výchova

Hupková Viera

 

 

Bezpečko na ceste

Šlachtová Bronislava

 

 

Ľudové tradície

Šmeringaiová Jana

 

 

eTwinning

 

Madleňáková Iveta

 

Príležitostné projekty

 

Galková Bibiána

 

 

                                  AKTIVITY  MATERSKEJ  ŠKOLY

 

 

MESIAC

AKTIVITA

ZODPOVEDNOSŤ

SPLNENÉ

SEPTEMBER

Schôdza ZRPŠ

riad. MŠ,

predseda ZRPŠ

 

 

Podporovať a rozvíjať tvorivosť, zručnosť a nápaditosť u detí – Rozprávková krajina z piesku.

Hu

 

 

OKTÓBER
 

V mesiaci úcty k starším ľuďom prejaviť vďaku starým rodičom./ 1. október- Medzinárodný deň starších ľudí./

Šm, Ši

 

 

 

Uskutočniť jesenný športový deň.

 

Trieda A

 

 

Svetový deň výživy  / 16.10./– zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny

Ga

 

 

Šarkaniáda-  rozvíjať fantáziu a predstavivosť u detí.

Šl

 

NOVEMBER
 

Návšteva detského predstavenia.

 

Riad.MŠ

 

 

Návšteva  akvaristiky.

 

 Šm, Ši

 

 

 

Detský slávik- súťaž v speve ľudových piesní.

Ku

 

DECEMBER
 

Oslavy sviatku Mikuláša.

 

Všetci pedagogickí pracovníci, ZRPŠ

 

 

Vianoce v MŠ.

 

Riad. MŠ

Šm

 

JANUÁR

Zimný športový deň.

 

Trieda B

 

 

Súťaž o naj... snehuliaka.

 

Kl

 

 

Návšteva Základnej školy.

 

 Šm, Ši

 

 

FEBRUÁR

Deň otvorených dverí- triedne ZRPŠ

 

Všetci pedagogickí pracovníci

 

 

Karneval.

 

Všetci pedagogickí pracovníci, ZRPŠ

 

 

Divadelný týždeň- „Deti pre deti“

 

Všetci pedagogickí pracovníci

 

MAREC

Detská súťaž v recitácií.

 

Šl

 

 

Návšteva  mestskej knižnice.

 

 Šm, Ši

 

 

 

Deň mojej knihy.

 

Všetci pedagogickí pracovníci

 

APRÍL

Sokoliari- vystúpenie

 

Riad.MŠ

 

 

Jarný športový deň.

 

Trieda C

 

 

Deň zeme – pomoc pri čistení školskej záhrady.

Všetci pracovníci

 

MÁJ

Deň matiek- posedenie s matkami s programom

všetci pedagogickí pracovníci, ZRPŠ

 

 

Svetový deň mlieka /3.5./

 

Ga, vedúca ZŠS

 

 

 
 

Detská športová olympiáda.

 

Trieda D

 

 

Svet očami detí- kreslenie na chodníky.

Kl

 

JÚN

MDD- výlet.

 

Riad. MŠ

ZRPŠ

 

 

Matematická olympiáda.

 

Šm, Ši

 

 

 

Spoločná opekačka s rodičmi a deťmi v záhrade MŠ

Predseda rady školy, riad.MŠ

 

 

Rozlúčka s MŠ.

 

 Šm, Ši

 

 

 

 

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČMI

 

1.Spolupracovať s rodičmi pri adaptácií detí v MŠ- adaptačný plán.

T: úloha stála

Z: triedne uč.

Splnené:

2.Uskutočňovať schôdze ZRPŠ.

T: podľa plánu

Z: predseda ZRPŠ, riad. MŠ

Splnené:

3.Individuálne pohovory s rodičmi.

T: priebežne

Z:Ga,Ku,Ma,Hu,Ši,Šm ,Šl, Kl

Splnené:

4.Príprava darčekov na Mikuláša, Karneval, Deň detí.

T: december, február, jún

Z: riad. MŠ, výbor ZRPŠ

Splnené:

5.Oboznamovanie rodičov s výchovno-vzdelávacou činnosťou.

T: denne na nástenke

Z: Ga,Ku,Ši,Ma,Hu,Šm,Šl,Kl

Splnené:

6.Deň otvorených dverí- triedne ZRPŠ

T: február

Z: Ga,Ku,Ši,Ma,Hu,Šm,Šl,Kl

Splnené:

7.Stretnutie s rodičmi pri príležitosti Dňa matiek.

T: máj

Z: riad. MŠ

Splnené:

8.Zabezpečenie koncoročného výletu.

T: jún

Z: výbor ZRPŠ, riad. MŠ

Splnené:

 

PLÁN SPOLUPRÁCE S INŠTITÚCIAMI

 

1.Školský úrad

·         Spolupráca pri zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia MŠ.

T: úloha stála

Z: Madleňáková- riad. MŠ

    Mgr. Veljačik Ivan- vedúci oddelenia školstva

Splnené:

2.Materské školy

·         Spolupráca pri zápise detí do MŠ.

T: apríl

Z: riad. MŠ

Splnené:

·         Spolupráca pri plánovaní letnej dochádzky detí do MŠ v čase letných prázdnin.

T: jún

Z: riad. MŠ

Splnené:

·         Spolupráca pri plánovaní rôznych spoločných podujatí , súťaží a športovej olympiády.

T: priebežne

Z: riad. MŠ

Splnené:

3.Mesto Námestovo

·       Účasť na mestských podujatiach  - Deň matiek a i.

T: podľa určenia

Z: riad. MŠ

Splnené:

4.Dom kultúry

·         Návšteva   mestskej knižnice.

T: marec

Z: Ši, Šm

Splnené:

·        Návštevy detských podujatí a rôznych výstav.

T: podľa ponuky

Z: riad. MŠ

Splnené:

5.Základná škola

·         Návšteva detí v 1.roč. ZŠ v rámci prípravy na zápis do ZŠ, za účelom oboznámenia sa  s prostredím školy.

T: január

Z: Šm, Ši

Splnené:

·         Návšteva detí v  ZŠ  na tradičných podujatiach / vianočné trhy, koncert ap./

 T: január

Z:  Šm, Ši

Splnené:

·         Zápis detí do 1.roč.ZŠ.

T: podľa pokynov ZŠ

Z: riad. MŠ

Splnené:

6.Centrum voľného času.

·         Spolupráca pri organizovaní detských podujatí, krúžkovej činnosti.

T: podľa pokynov  CVČ

Z: riad. MŠ, riad. CVČ,  pedagogickí pracovníci CVČ

Splnené:

7.Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 

·         Spolupráca pri výchove a vzdelávaní detí s OŠD s uplatňovaním rozvíjajúcich programov zameraných najmä na rozvoj oblasti, v ktorej nedosiahli školskú zrelosť.

T: priebežne

Z: riad. MŠ , riad. CPPPaP

Splnené:

  • Testy školskej zrelosti.

T: máj

Z: riad. MŠ, riad. CPPPa P

Splnené:

8.Logopedická poradňa

·         Diagnostikovať deti s chybnou výslovnosťou s doporučením pre logopedickú poradňu.

T: september

Z: riad. MŠ, PaedDr. Nečasová Sylvia

Splnené:

·         Logopedická poradňa v MŠ.

T: 2x mesačne

Z: riad. MŠ, PaedDr. Nečasová Sylvia

 

                                                           PLÁN ZRPŠ

1.PROGRAM:

·         Otvorenie školského roka, zloženie tried

·         Prerokovať  školský poriadok MŠ

·         Vnútorný poriadok ZŠS

·         Usporiadanie dňa v MŠ

·         Výchovno-vzdelávací proces

·         Plán práce MŠ

·         Projekty MŠ

·         Rôzne

T: september

Z: predseda ZRPŠ, riad. MŠ

Splnené:

2.PROGRAM:

·         Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka

·         Zápis deti do ZŠ,MŠ

·         Predčasné zaškolenie, odloženie povinnej školskej dochádzky

·         Čerpanie finančných prostriedkov zo zápisného

·         Plánované podujatia

·         Aktuality

T: február

Z: riad. MŠ, triedne uč.

Splnené:

PLÁN PEDAGOGICKÝCH PORÁD.

 

1.      PROGRAM:

 

·         Prerokovanie Správy o výchovno- vzdelávacej činnosti za minulý školský rok

·         Schválenie ročného plánu práce MŠ

·         Výsledky vnútroškolskej kontroly

·         Metodické združenie

·         Pedagogické aktuality

T: september

Z: riad. MŠ

Splnené:

2.      PROGRAM:

·         Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok školského roka

·         Príprava Dňa otvorených dverí, triedne ZRPŠ

·         Kontrola plnenia úloh z ročného plánu práce

·         Výsledky vnútroškolskej kontroly

·         Výsledky z hospitácií

T: január

Z: riad. MŠ

Splnené:

3.      PROGRAM:

·         Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok

·         Pokyny k ukončeniu školského roka

·         Organizačné pokyny na letnú činnosť v MŠ

·         Čerpanie dovoleniek

·         Zhodnotenie plnenia úloh z plánu práce a projektov

T: jún

Z: riad. MŠ

Splnené:

PLÁN PRACOVNÝCH PORÁD

 

1.PROGRAM:

·         Organizačné pokyny k otvoreniu školského roka

·         Príprava triednej dokumentácie

·         Prerokovanie ročného plánu práce

·         Prerokovanie školského poriadku MŠ

·         Náplň práce, dohoda o hmotnej zodpovednosti, bezpečnostný štatút

·         Rozdelenie tried, rozvrh hodín, zmenovosť

T: august

Z: riad. MŠ

Splnené:

2. PROGRAM:

·         Pracovný poriadok- výsledky kontroly

·         Pracovná náplň- výsledky kontroly

·         Príprava osláv Mikuláša a Vianoc v MŠ

·         Čerpanie dovoleniek a náhradného voľna

T: november

Z: riad. MŠ

Splnené:

3.PROGRAM:

·         Plnenie úloh- výsledky kontroly

·         BOZP

·         Príprava osláv Dňa matiek

T: apríl

Z: riad. MŠ

Splnené:

                                                 RIADIACA ČINNOSŤ

 

ÚLOHY:

1.Pravidelne sledovať informácie v oblasti výchovy a vzdelávania uverejnených na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu- www.statpedu.sk a www.minedu.sk

2.V prípadoch oprávneného podozrenia, že deti sú fyzicky alebo psychicky týrané, šikanované, je ohrozený ich morálny vývin, je riad. školy povinný bezodkladne riešiť problém s vedením školy. V prípadoch nedodržania školou prijatých opatrení zo strany zákonných zástupcov detí je riad. povinný kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

T: úloha stála

Z: riad. MŠ

Splnené:

3.Riaditelia škôl a školských zariadení sú povinní zabezpečovať uplatňovanie zákona 67/1997

   Z. z.  o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch.

T: úloha stála

Z: riad. MŠ

Splnené

4.Dopľňať a inovovať exteriér a interiér MŠ.

T: úloha stála

Z: riad: MŠ

Splnené:

5. Systematicky budovať školskú knižnicu.

T: úloha stála

Z: riad: MŠ

Splnené:

PLÁN RIADIACEJ ČINNOSTI

AUGUST

·         Pedagogicko-pracovná porada

·         Triedna dokumentácia

·         Príprava ZRPŠ

·         Zabezpečiť materiálové zásoby

·         Zdravotné preukazy

SEPTEMBER

·         Schváliť plán práce MŠ na školský rok

·         Výkazy o MŠ , štatistika

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Kontrola osobných spisov-  jubileá

·         Pedagogická porada

OKTÓBER

·         Kontrolná činnosť

·         Spolupráca s inými inštitúciami

·         Vyvíjanie iniciatívy v oblasti sponzorstva

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

NOVEMBER

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Príprava na inventarizáciu

·         Kontrolná činnosť

·         Pracovná porada

·         Príprava na Mikuláša, Vianoce

DECEMBER

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Hospitačná činnosť

·         Uskutočnenie inventarizácie

·         Uzatvorenie kalendárneho roka

JANUÁR

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok školského roka

·         Pedagogická porada

FEBRUÁR

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Zápis detí do ZŠ, MŠ- oznam do 15.2.

·         Kontrolná, hospitačná činnosť

·         Karneval, Deň otvorených dverí

MAREC

·         Kontrolná činnosť, hospitačná činnosť

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Prijímanie prihlášok na nový školský rok

·         Pedagogická porada

APRÍL

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Rozhodnutia o prijatí a neprijatí do MŠ

·         Kontrolná a hospitačná činnosť

·         Príprava na Deň matiek

·         Pracovná porada

MÁJ

·         Organizačné pokyny zriaďovateľa

·         Kontrolná, hospitačná činnosť

·         Deň matiek

·         Príprava MDD

·         Plán dovoleniek, oznamy o prerušení prevádzky MŠ počas letných prázdnin

JÚN

·         Pedagogická  porada

·         Uzatvorenie dokumentácie k ukončeniu školského roka

·         Rozlúčka predškolákov

·         Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov  za školský rok

·         Letná činnosť

JÚL

·         Vypracovanie hodnotiacej správy za školský rok

·         Dovolenky- čerpanie

·         Zabezpečenie čistiacich prostriedkov na dezinfekciu priestorov

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE.

1.Doplniť kabinety o nové pomôcky a triedy novými hračkami.

T: priebežne

Z: riad. MŠ

Splnené:

2.Doplniť  inventár na detské ihrisko.

T: 2014

Z: riad. MŠ

Splnené:

3. Doplniť učiteľskú a detskú knižnicu o nové knižné tituly.

T: priebežne

Z: riad. MŠ

Splnené:

4.Rekonštrukcia hygienických zariadení.

T:2014

Z:riad. MŠ, zriaďovateľ

Splnené:

Revízie:

·         Hasiace prístroje

·         Elektrické zariadenia

 

 

 

 

 

 

 

 

       


TOPlist