Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

POSTUP PRI VÝSKYTE PEDIKULÓZY

POSTUP PRI VÝSKYTE PEDIKULÓZY

§  Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy a zákonnému zástupcovi dieťaťa.

§  Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná (v materskej škole posteľná bielizeň, hrebene) a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí/žiakov, príp. aby ich iné deti nepoužívali.

§  Učiteľka zákonnému zástupcovi odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa. Posteľnú bielizeň a iné prádlo je nutné  vyvariť, vyprať pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť.

§  Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, a to vyvarením (hrebene), resp. postriekaním insekticídnym prípravkom na lezúci hmyz (matrace a žinenky) nechať ich  dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať.

§  Vedenie školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých zákonných zástupcov ( zvolaním mimoriadneho rodičovského združenia), že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú zákonní zástupcovia informovaní o ďalšom postupe s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v detských kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia .

§  Vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom bol výskyt vší zistený t.j. rodina, škola. Informácie o dezinsekčných preparátoch  je možné získať u praktického lekára, lekárnika.

§  Zopakovať dezinsekciu po 8 – 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku.

§  Vedenie školy  požiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby  priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

§  Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.

§  Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je  spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

§  Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
 • Stlačte tlačítko listovanie.
 • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
 • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)
TOPlist