Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

OPATRENIA PROTI PREDCHÁDZANIU CHRÍPKY

 

POKYN NA VYKONANIE OPATRENÍ PROTI PREDCHÁDZANIU

EPIDÉMIE CHRÍPKY

Definícia ochorenia na chrípku:

·         náhly nástup ochorenia

·         kašeľ

·         horúčka viac ako 38 stupňov Celzia

·         bolesť hlavy, bolesť svalov

Činnosť pedagogických zamestnancov v rámci preventívnych opatrení:

1· oboznámiť deti o predchádzaní chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne správanie a správanie sa v kolektíve

·         základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia

·         liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia

2· ak počet neprítomných detí každoročne v období od 15. novembra do 15. apríla prekročí o 10 %  z celkového počtu začnú sa sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí na výchovno- vzdelávací proces

·         ak počet neprítomných detí  z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% zruší sa organizovanie školských výletov, exkurzií a iných hromadných školských podujatí

·         ak počet neprítomných detí z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 20% riad. MŠ:

-3.oznámi túto skutočnosť príslušnému úradu verejného zdravotníctva :

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Nemocničná 12

026 01 Dolný Kubín

4.-zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby

5.-na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva preruší výchovno- vzdelávací proces

Opatrenia:

·         v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa zabezpečiť, aby každé dieťa malo vlastné mydlo, uterák a vreckovky

·         pedagogickí zamestnanci priebežne kontrolujú používanie vlastných hygienických potrieb

·         každú hodinu zabezpečiť vetranie tried

·         v záujme zníženia prašnosti prostredia  sa podlahy chodieb umyjú najmenej 2 x denne  a to po príchode  detí do MŠ  a po skončení prevádzky MŠ. Raz do týždňa sa podlahy vydezinfikujú

·         zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí v prípade  podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informovať rodičov dieťaťa

·         zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov týkajúcich sa školského stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu detí.

 

 

TOPlist